Familie efternavn

Efternavn

Efternavnet betragtes af flere som det vigtigste navn, fordi det normalt repræsenterer personens slægt. Alle skal have et efternavn og i modsætning til for- og mellemnavne må man kun have et efternavn. Dog kan efternavnet bestå af to navne forbundet med bindestreg.

Man kan ikke frit vælge sit efternavn. Som efternavn kan man kun vælge navne, som man har slægtsmæssig tilknytning til eller et efternavn, der er frit. Et frit efternavn kan tages af enhver som både efter- og mellemnavn. Ved at følge linket nedenfor kan du se listen over frie efternavne.

Se listen her: Frie efternavne

Beskyttede efternavne

Beskyttede efternavne er navne, der bæres af 2000 personer eller færre.

Du kan få et beskyttet efternavn i disse tilfælde:

  1. Navnet har tidligere været dit efternavn. Det gælder også et efternavn, du har båret i et tidligere ægteskab.
  2. Navnet bæres eller har været båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.
  3. Navnet er eller har været dit mellemnavn. Der skal være tale om et mellemnavn efter navnelovens regler. En persons 2. eller 3. fornavn er ikke et mellemnavn. Kun et navn, der er et egentligt mellemnavn, kan tages som efternavn. Det er personregisterføreren, der kan afgøre, om navnet er et mellemnavn.
  4. Navnet er din stedforældres efternavn. Det gælder også din mor eller fars tidligere ægtefælles efternavn. En samlever sidestilles med en ægtefælle. Stedforælderen skal samtykke.
  5. Navnet er din plejefar eller plejemors efternavn. Det gælder også tidligere plejeforældres efternavn. Plejefar eller plejemor skal samtykke.
  6. Hvis du efter de ovennævnte punkter kan tage et efternavn med en kønsbestemt endelse (for eksempel Petrowski), så kan du også få navnet med endelsen -a (for eksempel Petrowska, hvis du er en kvinde). Navnet skal være fra en kultur, hvor man tillader kønsbestemte endelser. Navnet skal være kønskorrekt – altså passe til dit køn.
  7. Navnet er et beskyttet efternavn, som du ikke har tilknytning til, men du har fået samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. Du skal have kendskab til dem, der bærer navnet, og du skal selv indhente samtykke fra dem. Bæres navnet af børn, der er fyldt 12 år, skal der indhentes selvstændigt samtykke fra dem.

Ægtefælles/samlevers navne

Ligesom med mellemnavne kan ægtefæller tage hinandens efternavne, hvis ægtefællen giver sit samtykke. Hvis I ikke er gift, kan I ligeledes tage hinandens efternavne, samleveren skal dog give sit samtykke først. Det kræves, at I har boet sammen i mindst 2 år, eller at I har fællesbarn/-børn under 18 år, der har eller skal have navnet. Når I indsender ansøgningsskemaet om navneændring, skal I samtidig udfylde en særlig samlivserklæring.

Kilde: ast.dk